Skip to content Skip to navigation

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

При извършване на покупка в онлайн магазина, намиращ се на следния уебсайт www.trifonoff-wine.eu наричан по-нататък "Продавач" и физическото лице (или юридическото лице), наричано по-долу "Купувач", от друга страна, са сключили договор за продажба на стоки с отдалечени средства.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

1.1. "Обществената оферта" е оферта, направена от Продавача, за сключване на Договор за покупка (наричан по-нататък "Споразумение"), адресиран до неограничен брой лица (физически лица и/или юридически лица, наричани по-точно "Купувач"), намиращ се в гореспоменатия интернет магазин на Продавача.

1.2. "Онлайн магазин" е интернет магазин на Продавача, предназначен за сключване на онлайн споразумения за обществени поръчки, премахвайки възможността за директно разглеждане на Стоките от Купувача, т.е. "дистанционна продажба", които споразумения се основават на познанията на Купувача за офертите, направени от Продавача, снимковите изображения и описанията на Стоките на уебсайта, предоставени от Продавача.

1.3. "Поръчка" е секцията на уебсайта на Продавача, попълнена от Купувача на уебсайта на Продавача или избрана от него чрез Оператор, направена в съответствие с условията и условията на настоящото Споразумение.

1.4. "Стоки" - продуктите, предлагани за продажба на уебсайта на Продавача.

1.5. "Продавач" - "Домейн Трифонов" ООД, създадено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър, Персонален идентификационен код: 115769075; със седалище и адрес на управление: Република България, 4208,с. Песнопой,общ. Калояново, обл. Пловдив; Телефонен номер: 0887 514905; Имейл trifonoff_wine.eu@abv.bg; www.trifonoff-wine.eu; slatrinew@abv.bg

1.6. "Купувач" - физическо и/или юридическо лице, което поставя Поръчка по отношение на Публичната оферта, направена от Продавача.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Продавачът е обвързан с Обществената оферта до изтичането на срока, посочен в него или обикновено изискван при конкретните обстоятелства, за да бъде приет за дотигнати до Продавача.

2.2. Обществената оферта се счита за приета, когато Купувачът направи Поръчка за продукт на уебсайта на Продавача в съответствие с условията на офертата и условията на настоящото Споразумение.

2.3. При пускането на поръчка на интернет страницата на онлайн магазина Купувачът се съгласява с всички условия и условията на Обществената оферта.

2.4. Продавачът има право да променя условията на Обществената оферта по всяко време.

2.5. Обществената оферта е задължителна за Продавача, докато количеството на съответните стоки бъде изчерпано в определения срок, освен ако не е посочено друго в уеб сайта.

2.6. Продавачът предоставя на уебсайта пълна и надеждна информация за Стоките, включително информация за техния произход и основни характеристики.

3. ЦЕНИ

3.1. Цените в онлайн магазина са в български лева за всеки отделен артикул.

3.2. Разходите за доставка не са включени в цената и се заплащат допълнително.

3.3. Продавачът има право да променя цената на Стоките по свое усмотрение.

3.4. Цената на вече поръчаните Стоки от Купувача не може да бъде променена.

3.5. Продавачът не определя разходите за доставка на уебсайта и/или информира Купувача за това при потвърждение на Поръчката, а именно, че плащането става с наложен платеж и разходите за куриерската услуга се заплащат от Клиента.

4. ПРОЦЕДУРА НА ПОРЪЧКАТА

4.1. Поръчката се счита за изпълнена от Купувача, ако последния изпълни секцията за Поръчка на Продавача на уебсайта или е изпратена на Оператор по телефона, в съответствие с условията и условията на настоящото Споразумение.

4.2. При подаване на Поръчка, Купувачът трябва да предостави информация за следното: собствено име, фамилия, адрес на доставка на продукта, телефонен номер, валиден имейл адрес. Тази информация се вписва в регистрационния формуляр, публикувана на интернет страницата на онлайн магазина или съобщена на Оператора.

4.3. Чрез предоставянето на лична информация на Продавача, Купувачът се съгласява да ги обработват като при използването на автоматизация и без използване на автоматизация, по-специално събиране, съхранение, трансфер (включително трансграничен превод) на трети лица и използване на информация от Продавача, за да изпълни задълженията си към Купувача в съответствие с това Споразумение и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни влязъл в сила от 25 май 2018 г и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 

4.4. Купувачът дава съгласието си разговорът му с Продавача и/или негов представител да бъде записан. Записите на разговорите се използват от Продавача с цел подобряване на обслужването.

4.5. Купувачът дава съгласието си да се съхраняват личните му данни и ако пожелае да бъде информиран за бъдещи промоции, оферти, нови предложения, цени на продукти и др.

4.6. Поръчката се счита за потвърдена, след като Продавачът успее да направи успешно телефонен разговор с Купувача на телефонния номер, предоставен от последния.

4.7. Продавачът има право да поиска допълнителна информация, ако е необходимо.

4.8. Предоставянето на личните данни на Купувача, посочени в чл. 4.2, при подаване на регистрационния формуляр на интернет страницата или по време на телефонно обаждане с Оператора, се счита за пълно и безусловно приемане на Обществената оферта.

4.9. Купувачът може да бъде и само физическо лице, навършило 18 години, което има намерение да използва Стоките изключително за лични, семейни, домакински и други нужди, които не са свързани с никакви бизнес дейности.

4.10. Купувачът носи отговорност в случай, че информацията, предоставена от последния по време на Поръчката, не е точна.

5. ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИ

5.1. Доставката се извършва по територията на Република България по всеки наличен метод, посочен на уебсайта за всеки отделен продукт.

5.2. Сроковете за доставка могат да варират в зависимост от наличността на Стоките и като се вземат предвид закъсненията поради пощенски закъснения или форсмажорни обстоятелства, или национални празници за които Продавачът не носи отговорност.

5.3. Купувачът се задължава да плати Стоките в брой на куриера при доставка, ако плащането не противоречи на приложимите законови разпоредби на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

5.4. Всички данъци и такси, свързани с покупката и доставката на стоките на Купувача, се поемат от Купувача, вкл. но не само транспортни разходи, митнически такси, данъци и др.

5.5. Мястото за доставка се счита за посочено от Купувача, ако последният постави Поръчка на уебсайта или чрез телефонен разговор с Оператор.

5.6. Рискът от случайна загуба или повреда на Стоките преминава към Купувача от момента на прехвърлянето на Стоките и получаването на поръчката от Купувача.

5.7. Съгласно чл. 57, ал. 1, то. 5 от Закона за защита на потребителите, Купувачът няма право да упражни правото си на оттегляне на Поръчката в 14-дневен срок от доставката на Стоките, доколкото Поръчката се отнася до доставка на запечатани Стоки, които са били разпечатани след доставката и не са подходящи за връщане поради хигиенни причини или опазване на здравето.

5.8. При неправилно определена цена на стоката, поръчана от Купувача, Продавачът се свързва с Купувача възможно най-бързо, за да го информира и да изисква или потвърждение на Поръчката с коригираната цена, или нейното анулиране. Ако Продавачът не успее да се свърже с Купувача, Поръчката ще се счита за анулирана.

5.9. Стоките се доставят на Купувача в зависимост от цените, наименованието, количеството и асортимента, съответстващи Поръчката на Купувача в деня на извършване на Поръчката. Купувачът не носи отговорност, ако опаковката, външният вид и/или съставът на продукта са различни от илюстрациите на уеб сайта.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Продавачът не носи отговорност за последствията от предоставянето на невярна или неточна информация, включително когато такава информация е довела до закъсняла доставка на продукти.

6.2. Продавачът не носи отговорност за невъзможността да извърши заявените услуги поради каквито и да е причини извън неговия контрол, включително, но не само, прекъсване на комуникационните линии, неизправност на оборудването, неизпълнение на задължения на доставчици на определени услуги и др.

6.3. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от Купувача в резултат на неправилно използване на продукти, поръчани на сайта.

6.4. Без да се засяга гореизложеното, Продавачът се освобождава от отговорност за нарушение на Договора, освен ако нарушението е причинено от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства), включително действия на органите, природни бедствия, пожари, наводнения, земетресение, липса на електроенергия, неуспехи в компютърна мрежа, стачки, граждански вълнения, бунтове, други обстоятелства, без ограничение, които могат да повлияят на изпълнението на Договора от Продавача на офертата.

6.5. Продавачът не носи отговорност, ако очакванията на Купувача, относно потребителските свойства на Стоките, не са оправдани. Ефектът от използването на определени видове Стоки може да се различава в зависимост от индивидуалните характеристики на организма и зависи от продължителността на употребата на Стоките.

7. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

7.1. Страните се съгласяват, че всички отношения, съгласно това Споразумение за публично предлагане, се уреждат от приложимото българско законодателство.

7.2. Страните се съгласяват да предприемат всички мерки за мирно разрешаване на всички спорове и разногласия, които могат да възникнат от това Споразумение за публично предлагане или да се справят с него.

7.3. В случай, че не бъде постигнато компромисно решение, всички бъдещи спорове се решават от съответния български съд в съответствие с приложимото българско законодателство.

Всички продукти, представени на този сайт са ниско алкохолни напитки –плодови вина и/или вино от грозде и безалкохолни сокове, произведени в съответствие с българското законодателство. Благодарим Ви.